Dosen

Shape
Aulia Rahman, M.E.I
M. Arif Hudaya, Lc., M.E
Dr. M Taufiq, M.S.I
Dr. H Erizal, M.H
Ratna Susanti, M.H
Muhammad Azmi, M.E
M. Tedy Rahardi, S.E., M.H.I
Supri Yadin Hasibuan, M.S
Firdaus , M.H

2024 © Program Studi Hukum Ekonomi Syariah STAIN Sultan Abdurrahman